برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی

09

برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی

استراتژی خود را به برنامه ریزی، بودجه بندی و سپس پیش بینی تبدیل نمایید!

سه مورد از مهمترین ارکان داد راهکار در طرح مدیریت عملکرد؛ برنامه ریزی، بودجه بندی شرکتها و پیش بینی می باشد. یکی از مهمترین اهداف این موضوع ، استراتژی کارآمد تبدیل شده به برنامه ریزی بلند مدت، بودجه بندی برای میان مدت و پیش بینی کوتاه مدت با نگرش دستیابی به اهداف استراتژیک، اهداف مالی و اطمینان از ایجاد ارزش مورد نظر سهامداران به صورت دائمی می باشد.
مشاورین خبره داد راهکار در قالب چهار محور اصلی زیر شما را در برنامه ریزی مؤثر، بودجه بندی و پیش بینی (ب ب پ) یاری می نمایند :
استراتژی – در چه کسب و کاری هستیم؟ به چه صورت رقابت می کنیم؟ چه تصمیماتی بیشترین ارزش را برای سهامداران ایجاد می کند؟
برنامه ریزی – نحوه تخصیص منابع به استراتژی؟ نحوه ارزیابی عملکرد و  پیشرفت؟
 بودجه بندی شرکتها – به چه نحوی از مسئولیت پذیری اطمینان حاصل شود؟ و استراتژی تشویقی برای پیاده سازی استراتژی چیست؟
پیش بینی – محیط همیشه در حال تغییر را به چه صورت تنظیم و انعکاس دهیم؟