حسابرسی داخلی

اهداف و دامنه کار واحدهای حسابرسی داخلی معمولاً شامل فعالیتهای اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای نظیر موارد زیر است که به منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی واحد تجاری طراحی شده‌اند:
•    فعالیتهای مرتبط با راهبری:
واحد حسابرسی داخلی ممکن است فرایند راهبری واحد تجاری را از جهت دستیابی آن به اهداف مربوط به اخلاقیات و ارزشها، مدیریت عملکرد و پاسخگویی، اطلاع‌رسانی اطلاعات مربوط به کنترل و ریسک به حوزه‌های مناسبی از سازمان و اثربخشی اطلاع‌رسانی بین ارکان راهبری، حسابرسان داخلی و مستقل، و مدیران اجرایی، مورد ارزیابی قرار دهد.

•    فعالیتهای مرتبط با مدیریت ریسک:
واحد حسابرسی داخلی ممکن است با تشخیص و ارزیابی زمینه‌های بااهمیت مستعد ریسک و مشارکت در بهبود مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی (شامل اثربخشی فرایند گزارشگری مالی) به واحد تجاری کمک کند.واحد حسابرسی داخلی ممکن است  برای کمک به واحد تجاری در کشف تقلب، روشهایی را اجرا کند.

•    فعالیتهای مرتبط با کنترل‌های داخلی:
ارزیابی کنترل‌های داخلی. واحد حسابرسی داخلی ممکن است مسئولیت مشخصی برای بررسی کنترلها، ارزیابی کارکرد آنها و ارائه پیشنهاد برای بهبود آنها بر عهده داشته باشد. در این صورت، واحد حسابرسی داخلی، درخصوص کنترلها، اطمینان فراهم می‌کند. برای مثال، واحد حسابرسی داخلی ممکن است آزمونها یا روشهای دیگری را به منظور فراهم ساختن اطمینان برای مدیران اجرایی و ارکان راهبری درخصوص طراحی، اعمال و اثربخشی کارکرد کنترلهای داخلی، شامل کنترلهای مرتبط با حسابرسی، طراحی و اجرا کند.

•    رسیدگی به اطلاعات مالی و عملیاتی:
بررسی روشهای استفاده شده برای تشخیص، شناسایی، اندازه‌گیری، طبقه‌بندی، و گزارش اطلاعات مالی و عملیاتی، و پرس و جوهای خاص در مورد هر یک از اقلام، از جمله آزمون جزئیات معاملات، مانده حسابها و رویه‌ها، ممکن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشد.

•    بررسی فعالیتهای عملیاتی:
 بررسی کارایی، اثربخشی، و صرفه اقتصادی فعالیتهای عملیاتی، شامل فعالیتهای غیرمالی واحد تجاری، ممکن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشد.

•    بررسی رعایت قوانین و مقررات: 
بررسی رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات برون‌سازمانی، و رعایت سیاستها و رهنمودهای مدیران اجرایی و سایر الزامات درون‌سازمانی، ممکن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشد.
فعالیتهایی مشابه با آنچه که توسط واحد حسابرسی داخلی انجام می‌شود، ممکن است درون واحد تجاری، توسط واحدهایی با عناوین دیگر انجام شود. همچنین، تمام یا برخی از فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی ممکن است به اشخاص ثالث ارائه‌کننده خدمات، برون‌سپاری شود. عنوان این واحد، یا انجام کار توسط واحد تجاری یا اشخاص ثالث ارائه ‌کننده خدمات، به تنهایی تعیین‌کننده امکان یا عدم امکان استفاده حسابرس مستقل از کار واحد حسابرسی داخلی نیست، بلکه ماهیت فعالیتها، میزان پشتیبانی جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و روشهای مرتبط با آن، از بی‌طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت واحد حسابرسی داخلی، و بکارگیری رویکردی منظم و روشمند توسط آن واحد، عوامل تعیین‌کننده هستند. کار واحد حسابرسی داخلی، شامل فعالیتهای سایر واحدها یا اشخاص ثالث ارائه‌کننده خدمات که واجد این ویژگی‌ها هستند، نیز می‌شود.
شرکت راهکار مالی و تجارت ابری داد این امکان را برای تمام شرکت ها فراهم کرده است تا بتوانند از تجربه و دانش تیم متخصص در حوزه حسابرسی داخلی بهره مند شوند.  
 

جهت کسب اطلاعات بیشتربا ما می توانید از طریق فرم در

تماس

باشید.  سپاسگزاریم

پیغام خود را برای ما بگذارید