ا (1) | ت (1) | ح (4) | د (1) | م (1)
عنوان مرتب‌سازی نزولی واژه به انگلیسی توضیحات
ترازنامه Balance sheet

فهرستی از داراییها، بدهیها و سرمایه یک واحد تجاری در یک تاریخ معین. گاهی اوقات به ترازنامه، صورت وضعیت مالی نیز گفته میشود.