ا (1) | ت (1) | ح (4) | د (1) | م (1)
عنوان مرتب‌سازی نزولی واژه به انگلیسی توضیحات
حساب دریافتنی Account receivable

یک دارایی که مبین دریافت وجه نقد در آینده از مشتریان می باشد. این دارایی در نتیجه فروش کاال یا ارائه خدمات ایجاد می شود.

حساب پرداختنی Account payable

یک بدهی که پشتوانه آن شهرت و اعتبار واحد تجاری بدهکار است.

حسابداری Accounting

سیستمی که فعالیتهای یک واحد تجاری را اندازه گیری و سپس این اطالعات را در قالب گزارشها و صورتهای مالی پردازش می کند و موجب ارتباط تصمیم گیرندگان با واحد تجاری می شود.

حسابرسی Auditing

بررسی صورتهای مالی یک واحد تجاری توسط حسابداران خارج از شرکت. نتیجه کار حسابرسان ارائه یک اظهارنظر حرفهای در مورد صورتهای مالی واحد تجاری است.