ا (1) | ت (1) | ح (4) | د (1) | م (1)
عنوان مرتب‌سازی نزولی واژه به انگلیسی توضیحات
معادله حسابداری Accounting equation

اساسی ترین ابزار برای نمایش هویت حسابداری دوطرفه است که به شکل داراییها = بدهیها + سرمایه بیان می شود.