معادله حسابداری

English Term
Accounting equation

اساسی ترین ابزار برای نمایش هویت حسابداری دوطرفه است که به شکل داراییها = بدهیها + سرمایه بیان می شود.